RM65.34 RM72.60
从圣经看如何处理伤害和迫害
Price RM65.34 RM72.60
Product SKU 9789622085169
Brand 天道
Size (L x W x H) 14 cm x 2 cm x 21 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9789622085169
  • 出版日期:11月2001
  • 作者:鄺炳釗
  • 页数:431
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:心理学 / 医治释放
  • 适用对象:适用所有
从圣经看如何处理伤害和迫害
What's in the box

1 x 从圣经看如何处理伤害和逼害