RM53.46 RM59.40
从圣经看如何处理忧虑和恐惧
Price RM53.46 RM59.40
Product SKU 9789622083868
Brand 天道
Size (L x W x H) 14 cm x 1.6 cm x 20.9 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight
  • ISBN9789622083868
  • 出版日期:8月1999
  • 作者:鄺炳釗
  • 页数:348
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:心理学 / 医治释放
  • 适用对象:适用所有人
从圣经看如何处理忧虑和恐惧
What's in the box

1 x 从圣经看如何处理忧虑和恐惧