RM33.48 RM37.20
耶稣再临的启示
Price RM33.48 RM37.20
Product SKU 9789575566197
Brand 橄榄
Size (L x W x H) 14.8 cm x 1.25 cm x 21 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN9789575566197
  • 出版日期:7月2010
  • 作者:施宁 (Basilea, Dr. Klara Schlink )
  • 页数:224
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:双色印刷
  • 分类:神学 
  • 适用对象:适用所有人
耶稣再临的启示
What's in the box

1 x 耶稣再临的启示:启示录中拔摩岛异象的剖视