RM25.20 RM28.00
从异教徒到基督徒(最新修订)
Price RM25.20 RM28.00
Product SKU 9787540452414
Brand 湖南文艺出版社
Size (L x W x H) 14.5 cm x 1.8 cm x 21.2 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight
  • ISBN9787540452414
  • 出版日期:2012-1
  • 作者: 林语堂
  • 页数:288
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:人物自传
  • 适用对象:适用所有人
从异教徒到基督徒(最新修订)
What's in the box

1 x 从异教徒到基督徒