RM49.50 RM55.00
不同凡想的天国领袖
Price RM49.50 RM55.00
Product SKU 9789869453677
Brand 異象工場
Size (L x W x H) 17 cm x 1.6 cm x 23 cm
Availability 2
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN9789869453677
  • 出版日期:2017-12-1
  • 作者:鮑伯.漢普 (Bob Hamp)
  • 页数:250
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:领导与职场
  • 适用对象:适用所有人
不同凡想的天国领袖
What's in the box

1 x 不同凡想的天國領袖