RM46.08 RM51.20
48天找到你爱的工作
Price RM46.08 RM51.20
Product SKU 9789861981147
Brand 校园
Size (L x W x H) 15.8 cm x 1.5 cm x 21.6 cm
Availability 3
Quantity
Description
Highlight

 

  • ISBN9789861981147
  • 出版日期:5月2009
  • 作者:米丹恩 (Dan Miller)
  • 页数:288
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:职场
  • 适用对象:适用所有人
48天找到你爱的工作
What's in the box

1 X 48天找到你爱的工作