RM41.76 RM46.40
三一.创造.文化-根顿神学的诠释
Price RM41.76 RM46.40
Product SKU 9789624573220
Brand 基道
Size (L x W x H) 21 cm x 1.6 cm x 14 cm
Availability 4
Quantity
Description
Highlight
 • 原书号:LP235
 • ISBN:9789624573220
 • 出版日期:12月2006
 • 作者:趙崇明 主編 (Andy Chiu)
 • 页数:206
 • 排版方式:横排
 • 语言:繁体中文
 • 装订方式:平装
 • 印刷方式:单色印刷
 • 分类:神学
 • 适用对象:适用所有人
三一.创造.文化-根顿神学的诠释
What's in the box

1 X 三一.创造.文化: 根顿神学的诠释