RM25.38 RM28.20
乐活银发,力要从心-长者心灵陪伴与自我关顾实用手册
Price RM25.38 RM28.20
Product SKU 9789869042369
Brand 南与北文化出版社
Size (L x W x H) 15 cm x 1 cm x 21 cm
Availability 1
Quantity
Description
Highlight
  • ISBN9789869042369
  • 出版日期:2015-1-29
  • 作者:古倫神父、吳信如 (Anselm Grun)
  • 页数:128
  • 排版方式:横排
  • 语言:繁体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:乐龄/关怀
  • 适用对象:适用所有人
乐活银发,力要从心-长者心灵陪伴与自我关顾实用手册
What's in the box

1 x  乐活银发力要从心