RM27.00 RM30.00
为孩子立界线
Price RM27.00 RM30.00
Product SKU 9787807475767
Brand 海天书楼
Size (L x W x H) 16.9 cm x 1.6 cm x 22.9 cm
Availability Out of Stock
Description
Highlight
  • ISBN9787807475767
  • 出版日期:2009-9
  • 作者: Henry·Cloud&John Townsend
  • 页数:240
  • 排版方式:横排
  • 语言:简体中文
  • 装订方式:平装
  • 印刷方式:单色印刷
  • 分类:亲子教育
  • 适用对象:适用所有人
为孩子立界线
What's in the box

1 x 为孩子立界线